PRÁCE V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

1.Geometrické plány

 

a, Zaměření garáže, drobné stavby ............................................od 4.000,-Kč

b, Zaměření rodinného domu, chaty ...........................................od 5.000,-Kč

c, Rozdělení pozemku

    Cena geodetických prací je odvozena od celkového počtu nově vzniklých a zároveň identifikovaných parcel, tzn. že do ceny se započítávají pouze pozemky obsahující porovnání se stavem evidence právních vztahů. Cena za nově vzniklou parcelu je závislá na její velikosti a současně na celkovém počtu těchto parcel v jednom geometrickém plánu.

 

Pozemek, budova

nebo její část

o velikosti

Počet nově vzniklých parcel v lokalitě

( v jednom geometrickém plánu )

1 - 5

6 - 15

16 - 30

nad 30

do 200   m 2

2 500 Kč

2 000 Kč

1 500 Kč

1 000 Kč

nad 200   m 2

3 000 Kč

2 500 Kč

2 000 Kč

1 500 Kč

nad 1000   m 2

3 500 Kč

3 000 Kč

2 500 Kč

2 000 Kč

 

 

 Minimální cena za geometrický plán pro rozdělení pozemku ................4.000,-Kč

 U parcel složených z více dílů je cena za 1 díl nad počet 1 ks ..............1.000,-Kč

 

d, Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

    Měrnou jednotkou pro výpočet ceny díla je 100m délky břemene v ose, 1MJ=100m

 

   Cena za 1-5 MJ .....................................................................2.000,-Kč

   Cena za 6-15 MJ ...................................................................1.500,-Kč

   Cena za 16 a více MJ ..............................................................1.200,-Kč

 

   Minimální cena za geometrický plán pro vyznačení věcného břemene .. 4.000,-Kč

 

2. Vytyčení vlastnických hranic

   Měrnou jednotkou je 100m délky vytyčené hranice ………………..……….….1MJ=100m

 

  Cena za 2-5 MJ .......................................................................4.000,-Kč

  Cena za 6-10 MJ .....................................................................3.300,-Kč

  Cena za 10 a více MJ ................................................................2.000,-Kč

 

  Minimální cena za vytyčení vlastnické hranice .................................5.000,-Kč

 

3. Stabilizace lomových bodů


   Znak z plastu ...........................................................................250,-Kč

   Ocelová trubka, roxor ..................................................................50,-Kč