Služby

PRÁCE V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

1.Geometrické plány

- zaměření garáže, drobné stavby
- zaměření rodinného domu, chaty
- rozdělení pozemku
- geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

2. Vytyčení vlastnických hranic
3. Zpracování pozemkových úprav (JPÚ i KPÚ)

 

OBLASTI INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

1. Zřízení geodetického bodu PBPP, výškového bodu a bodu vytyčovací sítě
2. Podklad pro projekt - účelové mapování
3. Zaměření a zhotovení podélného nebo příčného profilu
4. Zaměření a výpočet objemu (kubatury) hmoty
5. Zaměření a vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení inženýrských sítí
6. Vytyčení stavebních objektů
7. Zaměření a výpočet geometrických parametrů jeřábové dráhy